Algemene Voorwaarden

Organisatie
De Teddy Kids Avondvierdaagse wordt georganiseerd door de Stichting Sport in Beeld.
STICHTING SPORT IN BEELD
P/A DE KEMPENAERSTRAAT 48
2341 GN OEGSTGEEST
BANK NL86 INGB0006 7485 08
KVK 54829003
BTW 8514.56.005

Zij organiseren de Leidse Avondvierdaagse vanaf 2012.

Rennen of wandelen?
Het is een fun-wandeltocht (zonder wedstrijdelement). Wandelen dus.

Lengte en duur
Het parcours is ongeveer 5 kilometer lang. De start vind iedere avond plaats om 18:30 uur. Het wandeltempo per deelnemer(groep) verschilt. Voor 20:30 uur moet de allerlaatste deelnemer binnen zijn.

Datum en tijden
Datum en tijden worden gepubliceerd op deze website.

Route, verkeersregels en gedrag
De route gaat door het centrum/omgeving van Leiden. Bij de drukke oversteekpunten staan verkeersregelaars en langs de route onze vrijwilligers. Volg alstublieft hun aanwijzingen op en respecteer de overige weggebruikers. Houd je aan de verkeersregels en andere gebruikelijke regels van openbare orde. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Wees attent op mogelijke obstakels, zoals paaltjes.

Aansprakelijkheid
De organisatie spant zich in om de route zo veilig mogelijk te maken. Zo is er ook een mobiele EHBO-post. Toch is deelname op eigen risico. Voor letsel of schade die tijdens of rondom de Teddy Kids Avondvierdaagse is opgelopen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
De Stichting Sport in Beeld is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Teddy Kids Avondvierdaagse verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden. 

Inschrijftermijn
De voorinschrijving is per 14 mei online geopend via deze website en sluit de zondag voor aanvang van het evenement. Er is geen beperkte mogelijkheid tot directe voorinschrijving. De data zullen t.z.t. via onze website en onze Social Media kanalen bekend worden gemaakt. Inschrijvingen op de dag zelf is ook mogelijk, maar wees er op tijd bij! Nadat het geld op onze rekening is bijgeschreven, ontvangt u per omgaande een bewijs van inschrijving met een inschrijfnummer.

Deelname
Deelname staat open voor iedereen met een geldig deelnamebewijs.

Wat krijg je voor je bijdrage:
• Stempelkaart
• Aan het eind ontvang je een herinneringsmedaille.

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij vandalisme, wangedrag of misdragen van een deelnemer) heeft de organisatie het recht om deelnemers uit te sluiten van verdere deelname aan het evenement.

Stempelkaart, kleding en schoenen
Per deelnameticket heb je recht op één stempelkaart.

Indien een deelnemer zijn stempelkaart niet meer in zijn bezit heeft, kan een vervangende stempelkaart worden aangeschaft voor €2,00 (twee euro).

De Teddy Kids Avondvierdaagse is een ontspannen wandeling, toch adviseren we om sportieve en comfortabele schoenen te dragen.


Verhindering en afgelasting
Bij uitzonderlijke omstandigheden, waaronder zeer slecht weer, zal de organisatie mogelijk gedwongen zijn om de Teddy Kids Avondvierdaagse af te gelasten, in te korten of eerder te beëindigen. Na inschrijving of afgelasting kan niet het hele bedrag worden teruggegeven. Ook niet bij ziekte of een andere serieuze reden van verhindering. Per ticket houdt de organisatie 3,50 euro in.

Persoonsgegevens
Gegevens van ingeschreven wandelaars worden uitsluitend gebruikt voor mededelingen, die verband houden met de evenementen van Stichting Sport in Beeld. Op de sites van Teddy Kids Avondvierdaagse worden geen persoonsgegevens bewaard. Zie hier meer info over de privacy verklaring.

Privacy, foto’s en film
De Teddy Kids Avondvierdaagse vindt plaats in openbare ruimtes, waar vrij gefotografeerd en gefilmd mag worden. Zo ook door de organisatie van de Teddy Kids Avondvierdaagse. Door deelname ga je ermee akkoord dat de organisatie foto’s en film gebruikt voor communicatie over de Teddy Kids Avondvierdaagse. Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van de Stichting Sport in Beeld en de Teddy Kids Avondvierdaagse zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Beslissingsbevoegdheid
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Stichting Sport In Beeld. 

Geneeskundig onderzoek
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra. EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden. 

Muziek
Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. 

Afval
Wij verzoeken u eventueel afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan uw afval totdat u een afvalbak tegenkomt. Houd Leiden schoon!
Sponsors & Partners


Evenementen van Sport in Beeld:
Logo_A4D_2023_1920px
Midzomerloop-Leiderdorp-300×175
Algemene Voorwaarden
LadiesRun
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Inschrijven